27 listopada 2022 r. odbyła się w Spytkowicach inauguracja nowej publikacji – pierwszego numeru Rocznika Spytkowickiego wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach.

    Uroczystość rozpoczął koncert patriotyczny „W hołdzie Niepodległej” w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, realizowany w ramach konkursu „Mecenat Małopolski 2022” i współfinansowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej w ramach tegoż konkursu otrzymało 25 000 zł dofinansowania na realizację projektu „Świętujmy razem”, którego celem jest wzmocnienie tożsamości regionalnej, wzbogacenie oferty kulturalnej oraz promowanie kultury i sztuki poprzez rozpowszechnianie muzyki kameralnej i folkloru lokalnego. W ramach tego projektu przeprowadzono cykl 6 warsztatów muzycznych oraz zakupiono nowe instrumenty.
    Od kilku lat z inicjatywy Wójta Gminy podejmowane są czynne działania mające na celu upamiętnienie zasłużonych mieszkańców gminy Spytkowice, którzy walczyli i ponosili śmierć w obronie Ojczyzny. Czyniono to do tej pory m.in. poprzez podejmowanie uchwał upamiętniających, umieszczenie tablic pamiątkowych osób zasłużonych na cmentarzu parafialnym w Spytkowicach. W ramach podjętej przez Wójta w ostatnim czasie współpracy z dr. hab. Konradem Meusem pracownikiem Katedry Historii XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, udało się pozyskać wiele cennych informacji na temat kolejnych osób planowanych do upamiętnienia. Licznie zebrana na inauguracji publiczność wysłuchała wykładu historycznego dra hab. Konrada Meusa „Ludzie wolności gminy Spytkowice”, ukazującego losy naszych bohaterskich mieszkańców.
    Redaktor naczelna Rocznika Spytkowickiego Alicja Kolasa przedstawiła następnie prezentację omawiającą czasopismo.
Redakcja Rocznika Spytkowickiego:
Redaktor naczelny – Alicja Kolasa, Redaktor naukowy – dr hab. Konrad Meus, Zespół redakcyjny: Mariusz Krystian, Damian Brania, Małgorzata Dębska. Korekta – Anna Adamczyk.
    Rada Naukowa Rocznika:
prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP im. KEN w Krakowie) – przewodniczący, dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr hab. Tomasz Graff (UPJP II w Krakowie), Paweł Hudzik (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej), dr hab. Łucja Marek (IPN Oddział w Krakowie), dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (UP im. KEN w Krakowie), dr hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki (UJ, Archiwum PAN i PAU), prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (UP im. KEN w Krakowie).
Patronat naukowy nad czasopismem sprawuje Centrum Badań Regionalistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
    Recenzenci tomu 1 Rocznika:
dr hab. prof. UP Józef Brynkus (UP im. KEN w Krakowie), dr Natalia Bursiewicz (UP im. KEN w Krakowie), dr Marcin Chorązki (IPN Oddział w Krakowie), dr hab. prof. UŚ Bożena Czwojdrak (UŚ w Katowicach), dr Kamilla Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr hab. Tomasz Graff (UPJP II w Krakowie), dr Krzysztof Kloc (UP im. KEN w Krakowie), Mirosław Płonka (UP im. KEN w Krakowie), dr hab. prof. UJ Przemysław Żukowski (Archiwum UJ).
    Struktura czasopisma:
I. Artykuły i rozprawy. II. Miscellanea. III. Recenzje i sprawozdania. IV. Kronika.
    Numer 1. Rocznika Spytkowickiego zawiera:
Cztery recenzowane artykuły naukowe:
- dr Dorota Żurek, adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Parafie Spytkowice, Bachowice i Ryczów w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej. Źródła do badań i kształtowanie się okręgów parafialnych.
- dr hab. Hubert Chudzio - historyk, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Konrad Meus - adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Na drodze stromej oraz śliskiej… i ku wolności. Wojenne losy Józefa Kowalskiego z Ryczowa i Jana Folgi z Bachowic.
- dr hab. Łucja Marek - historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie - Spytkowicka parafia w czasie drugiej wojny światowej. Zapis kronikarski ks. Stanisława Piątka.
- dr Dawid Golik – historyk, politolog, pracownik pionu poszukiwań i identyfikacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” oraz „Prac Historycznych” - Podziemie niepodległościowe na terenie Małopolski po 1945 roku. Zarys problematyki i stan badań.
Trzy teksty popularnonaukowe:
- Kazimierz Dębski - Szkolnictwo w Bachowicach w pierwszej połowie XX wieku.
- Sławomir Mamoń - Spytkowickie Kępki w ogniu (18 kwietnia 1943 r.).
- Kazimierz Dębski - Wspomnienia Mieczysława Gnojka z pracy przymusowej w III Rzeszy.
Recenzje i sprawozdania:
- Konrad Meus - Gmina Spytkowice na starej fotografii. By czas nie zaćmił pamięci.
- Damian Brania - Święto Niepodległości w gminie Spytkowice.
Kronika:
Kalendarium wydarzeń zrealizowanych na terenie gminy Spytkowice w roku poprzedzającym wydanie rocznika.
W dyskusji wokół koncepcji i idei Rocznika Spytkowickiego uczestniczyli: prof. dr hab. Zdzisław Noga – przewodniczący Rady Naukowej Rocznika, dr hab. Konrad Meus – redaktor naukowy, Mariusz Krystian – wójt gminy Spytkowice, członek zespołu redakcyjnego i Alicja Kolasa – redaktor naczelny.
Na zakończenie inauguracji redaktor naczelna Alicja Kolasa powiedziała:
Wyrażam najwyższe uznanie dla pana Mariusza Krystiana, wójta gminy Spytkowice, za inicjatywę stworzenia nowego, lokalnego czasopisma poświęconego Ziemi Spytkowickiej. Mam nadzieję, że Rocznik przyczyni się do poszerzenia wiedzy o historii naszej małej ojczyzny, do lepszego poznania naszych obyczajów, kultury, i pozwoli na upamiętnienie dla przyszłych pokoleń ważnych dla nas wydarzeń.
Publikacja nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do współtwórców Rocznika, bez których ofiarnej, kilkumiesięcznej pracy, nie udałoby się stworzyć tej wartościowej publikacji.
 Wszystkim osobom zaangażowanym w ten ambitny projekt życzę, aby satysfakcja z realizacji tego zadania stanowiła źródło zapału i motywacji do pracy nad kolejnymi numerami Rocznika Spytkowickiego.
Uroczystość zakończyła degustacja potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, współfinansowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Etno Małopolska”. W ramach tegoż konkursu stowarzyszenie otrzymało 15 000 zł. dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup strojów regionalnych wraz z organizacją wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo kulturowe”, którego celem jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację wydarzenia kulturalnego. W ramach tego zadania zakupione zostały elementy strojów regionalnych i przygotowana została degustacja potraw oraz występ artystyczny w czasie inauguracji.

Redakcja RS

 

loog rocznik