„Rocznik Spytkowicki” to pismo wydawane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach od 2022 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy naukowe i artykuły o charakterze historycznym, społeczno-gospodarczym i kulturalnym,  materiały źródłowe, wspomnienia, noty biograficzne oraz kronika bieżących wydarzeń gminy Spytkowice.

Stałymi działami czasopisma są: artykuły i rozprawy, miscellanea, materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania oraz kronika.

„Rocznik Spytkowicki” zapewnia powszechny dostęp do publikowanych treści i wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i  Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. 

„Rocznik Spytkowicki”  składa się z dwóch części – recenzowanych rozpraw i artykułów naukowych oraz części popularnonaukowej, która pozwala autorom na publikowanie materiałów nie podlegających rygorom prac naukowych.
W celu utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma i zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja określiła następujące kryteria kwalifikacji artykułów do ich publikacji w „Roczniku Spytkowickim”:

1.Objętość artykułu nie powinna przekraczać dwóch arkuszy wydawniczych (80.000 znaków typograficznych ze spacjami) z przypisami, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim oraz bibliografią załącznikową. Streszczenie angielskojęzyczne, maksymalnie strona standardowego maszynopisu, powinno składać się z: tytułu artykułu, krótkiej jego prezentacji i słów kluczowych (key words). Jeśli artykuł jest napisany w języku obcym to oprócz streszczenia w języku angielskim (tytuł, prezentacja głównych tez, słowa kluczowe), powinien mieć też streszczenie w języku polskim.

2.Artykuły winne być zgłaszane do redakcji wyłącznie w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnych terminach:

  • rozprawy i artykuły naukowe do części recenzowanej do 30 maja,
  • artykuły do części popularnonaukowej do 10 czerwca.

Decyzja o przyjęciu artykułu do druku będzie znana pod koniec września.

3.Ilustracje do artykułów powinny być dostarczone w formacie: jpg lub tif, w rozdzielczości minimum 300 dpi i wielkości minimum 15 cm wzdłuż szerszego boku.

4.Artykuł naukowy zgłoszony do publikacji w „Roczniku Spytkowickim” nie może być nigdzie do tej pory publikowany – ani w całości, ani w części. Nadsyłający artykuł winien zadeklarować (treść deklaracji poniżej), że jest jego jedynym i wyłącznym autorem. Jeżeli artykuł  ma współautora musi to być wyraźnie zaznaczone (zapora ghostwriting).

5.Autor zgłaszanego artykułu załącza dane dotyczące afiliacji naukowej, jeśli taką posiada (miejsce zatrudnienia w jednostce naukowej i stanowisko), adres e-mailowy oraz krótką notę biograficzną.

6.Każdy artykuł zgłoszony do części naukowej „Rocznika Spytkowickiego” jest oddawany do recenzji zewnętrznej. (Procedura recenzowania w informacji dla recenzentów).


Deklaracja autora

Imię i nazwisko:

..........................................................................................

Wysłany do publikacji w „Roczniku Spytkowickim” artykuł pt.:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
jest w całości moją własnością intelektualną. Jestem autorem koncepcji, założeń, metod oraz poszczególnych fragmentów tekstu. Do jego powstania nie przyczynił się obcy wkład merytoryczny i finansowy.
Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad.

Licencja niewyłączna na korzystanie z utworu

Twórca oświadcza, że służą mu prawa autorskie do wymienionego powyżej utworu, nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą deklaracją oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób. Twórca zezwala redakcji „Rocznika Spytkowickiego” na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, tj. utrwalanie i zwielokrotnianie, tj.: wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). Twórca zezwala na włączenie utworu w skład utworu zbiorowego „Rocznika Spytkowickiego”.

............................................................................................
                                                                 czytelny podpis autora